«    Лютий 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Структура та органи управління закладу освіти

Управління закладом освіти та громадське самоврядування закладу освіти

Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами даного закладу здійснюється:

      –  засновником Добровеличківською селищною радою;

      –  уповноваженим органом управління освіти;

      – директором  закладу освіти;

      – колегіальним органом управління  закладу освіти (педагогічна рада);

      – піклувальною радою.

Засновник закладу освіти:

        – приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну типу закладу освіти, затверджує статут (його нову редакцію), укладає засновницький договір у випадках, визначених законом;

 •  укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;
 •  розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти;
 •  затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;
 •  здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;
 •  здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;
 •  забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 •  здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
 •  здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;
 •  реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

      Засновник не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

      Засновник або уповноважений ним орган (особа) може делегувати окремі свої повноваження органу управління закладу освіти та/або наглядовій (піклувальній) раді закладу освіти

      Засновник закладу освіти зобов’язаний:

        – забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

 •    у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;
 •    забезпечити відповідно до законодавства створення в закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

       Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснює директор, повноваження якого визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», цим Статутом та трудовим договором. 

         Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. 

         Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах своїх повноважень. 

         Керівник закладу освіти призначається та звільняється з посади рішенням засновника. 

         Керівник закладу освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти, затвердженим Добровеличківською селищною радою строком на 6 років. 

         Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються Положенням про конкурс на посаду керівника закладу освіти.

         Керівник закладу несе повну матеріальну відповідальність. Винні в розкраданні, знищенні (псуванні), недостачі або втраті майна керівники несуть відповідальність у порядку, встановленому чинним законодавством України.

         Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень: 

                   організовує діяльність закладу освіти; 

                   вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; 

                   призначає на посаду та звільняє з посади заступників директора, педагогічних та інших працівників закладу, визначає їх функціональні обов’язки; 

                  забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм; 

                  забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

                  забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти; 

                  забезпечує своєчасне та якісне подання статистичної звітності; 

                  сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

                  сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти; 

                  здійснює інші повноваження, що делеговані засновником закладу освіти та передбачені Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».

            Директор закладу освіти є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладу. Усі педагогічні працівники закладу освіти беруть участь у засіданнях педагогічної ради. 

            Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

 Педагогічна рада закладу освіти:

          планує роботу закладу; 

          схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

          формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

          розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу; 

          приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

          обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників та розприділяє виділені на це кошти; 

          розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти; 

          ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу; 

          розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

          має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

          розглядає інші питання, віднесені Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом до її повноважень. 

         Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію наказом керівника закладу. 

У закладі освіти можуть створюватися та діяти органи самоврядування:

          органи самоврядування працівників закладу освіти; 

          органи самоврядування здобувачів освіти; 

          органи батьківського самоврядування; 

          інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу. 

Вищим органом громадського самоврядування  закладу освіти є загальні збори колективу, що скликають не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів  з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівників закладу освіти – зборами трудового колективу;
 • учнів закладу освіти другого-третього ступеня – класними зборами;
 • батьків, представників громадськості;
 • класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників закладу освіти - 20, учнів - 20, батьків і представників громадськості - 20.

Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори  правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше     половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори  мають голова ради  закладу освіти, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор  навчального закладу, Засновник.

Загальні збори :

– обирають раду закладу освіти, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

 • заслуховують звіт директора й голови ради закладу освіти;
 •     розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-господарської діяльності закладу освіти;
 •   затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти;
 •   приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

 У період між загальними зборами  діє рада закладу освіти.

Метою діяльності ради є:

       –    сприяння демократизації й гуманізації освітнього процесу;

 • об’єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку освітнього закладу та удосконалення освітнього процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління  закладом освіти;
 • розширення колегіальних форм управління закладом освіти;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією освітнього процесу.  

Основними завданнями ради є:

       – підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії із сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу освіти та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного педагогічного клімату в закладі освіти;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів  та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення здобувачів освіти;
 •       підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання здобувачів освіти;
 •       ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
 •      стимулювання матеріального та морального заохочення здобувачів освіти, сприяння пошуку, підтримка обдарованих дітей;
 •      зміцнення партнерських зв’язків між родинами здобувачів освіти  та закладом освіти з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

Рада закладу освіти діє відповідно до Положення.

         У закладі освіти за рішенням засновника відповідно до спеціальних законів створюється і діє піклувальна (наглядова) рада закладу освіти. 

Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами. 

      Порядок формування наглядової (піклувальної) ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та цим Статутом. 

До складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти не можуть входити здобувачі освіти та працівники цього закладу освіти. Члени наглядової (піклувальної) ради закладу освіти мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу.

Наглядова (піклувальна) рада має право: 

          брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання; 

          сприяти залученню додаткових джерел фінансування; 

          аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;

          контролювати виконання кошторису закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;

          вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом; 

          здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

Повідомити про помилкуПереглядів: 302  |  Коментарів: (0)
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або зайти на сайт під своїм ім'ям.
Інформація
Коментувати статті на сайті можливе лише впродовж 10 днів з дня публікування.